Terms and conditions

arrow-down

TERMS OF SERVICES

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NAUWKEURIG. Het bevat belangrijke informatie met betrekking tot uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen.

LEDEN

• Leden zijn de overeenkomst aangegaan.

• Men is definitief lid vanaf de ingangsdatum voor de minimale lidmaatschapsperiode van 6, 12 of 24 maanden.

• Na de overeenkomst duur van 6, 12 of 24 maanden wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met telkens een maand met het nieuwe vastgestelde tarief van uw lidmaatschapsperiode.

• Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

• Alle leden krijgen bij aanvang van het lidmaatschap een persoonsgebonden pasje. Het pasje is eigendom van het lid. en daarmee geen borg.

• Vóór aanvang van iedere training dient men zich d.m.v. dit pasje te registreren.

• Bij verlies, beschadiging of diefstal van uw pas dient u een nieuwe pas voor €10,- aan te schaffen.

• Kinderen zijn welkom bij Millennium Sports & Health Club vanaf 15 jaar.

• Bij kinderen tot 15 jaar is begeleiding van ouders en/of fitnessbegeleider verplicht.

TIJDELIJK STOPZETTEN/ RESTITUTIE/BEVRIEZEN

• Bij ziekte en blessure langer dan één maand en bij zwangerschap, kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet of bevroren voor maximaal 6 weken. Bij zwangerschap 16 weken. Een schriftelijke verklaring van de behandelende arts is hierbij een voorwaarde.

• U dient 1 maand vooruit te betalen in het geval dat u uw abonnement bevriest. Op het moment dat u besluit weer te komen sporten gaat uw tegoed in.

• Restitutie van lidmaatschapsgeld vindt niet plaats.

• Bevriezen of restitutie is niet mogelijk door overmacht of een overheidsmaatregel zoals: brand, opgelegde verplichting of een natuurramp.

OPZEGGING

• Opzeggen kan persoonlijk aan de balie door het invullen van het daartoe bestemde opzegformulier, of per mail na het invullen van het online opzegformulier. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.

• Na afloop van de contractperiode geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

• Is door het lid uiterlijk 1 maand voor het einde van de lopende lidmaatschapsperiode niet opgezegd op de manier zoals hierboven beschreven, dan wordt de lidmaatschapsperiode telkens voortgezet met 1 maand lopend van de eerste tot de eerste van elke maand, voor de dan geldende tarieven.

• Als u het lidmaatschap vroegtijdig wilt opzeggen, is er een mogelijkheid voor uitkoop. Dit houdt in dat u de verrekende korting van de maanden die u heeft gesport terug moet betalen aan Millennium Sports & Health club.

VAKANTIEPERIODE/INHALEN

• Groepslessen worden gegeven bij een minimale opkomst van 4 personen.

• Lessen die door het millennium team worden gegeven, gaan door bij een minimale opkomst van 2 personen.

• Tijdens de zomerperiode en feestdagen kunnen er aangepaste openingstijden en lesroosters worden gehanteerd. Tijdens een aangepast rooster blijft men de normale lidmaatschapsgelden verschuldigd.

• Niet gebruikte lessen bijv. gemist door vakantieperiode, kunnen afhankelijk van het soort lidmaatschap, worden ingehaald tijdens lidmaatschap, binnen 1 kalender maand.

BETALINGSVOORWAARDEN

• Indien een contributie niet kan worden geïncasseerd door Millennium Sports & Health Club of er vindt een stornering door de klant plaats, zal een bedrag van € 5,00 in rekening worden gebracht. Indien u in gebreke blijft bij de betaling van de verschuldigde contributie binnen de termijn van 14 dagen, staat het Millennium Sports & Health Club vrij om derden partijen te belasten met incassomaatregelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening voor u als lid. Tevens wordt u uitgesloten van welke trainingsvorm dan ook, evenals van gebruikmaking van alle faciliteiten binnen het centrum, terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan. Deze uitsluiting houdt niet een opzegging van het lidmaatschap in.

• Zonder schriftelijke intrekking van de incassomachtiging of opzegging loopt de automatische afschrijving stilzwijgend door.

• Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

WANGEDRAG

• Leden die zich schuldig maken aan wangedrag, of de naam van Millennium Sports en/ of haar medewerkers in opspraak brengen kunnen de toegang tot het centrum worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen.

AANSPRAKELIJKHEID

• Millennium Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal of beschadiging van uw bezittingen. Tevens kan Millennium Sports niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en/of lichamelijk letsel van haar leden of bezoekers van het centrum.